TOBI236FLY

113055 000GZ M41||000 navy||tobi236fly000navydyedleather.jpg||dyed leather||
 • LEATHER UPPER
 • LEATHER LINED
 • RUBBER SOLE
 • REMOVABLE ORTHODIC
||tobi236fly000navydyedleather.jpg||$215.00||$140.00
113055 000GZ M43||000 navy||tobi236fly000navydyedleather.jpg||dyed leather||
 • LEATHER UPPER
 • LEATHER LINED
 • RUBBER SOLE
 • REMOVABLE ORTHODIC
||tobi236fly000navydyedleather.jpg||$215.00||$140.00
113055 000GZ M44||000 navy||tobi236fly000navydyedleather.jpg||dyed leather||
 • LEATHER UPPER
 • LEATHER LINED
 • RUBBER SOLE
 • REMOVABLE ORTHODIC
||tobi236fly000navydyedleather.jpg||$215.00||$140.00
113055 001H M40||001 BROWN||tobi236fly001BROWNdyedleather.jpg||dyed leather||
 • LEATHER UPPER
 • LEATHER LINED
 • RUBBER SOLE
 • REMOVABLE ORTHODIC
||tobi236fly001BROWNdyedleather.jpg||$215.00||$140.00
113055 001H M41||001 BROWN||tobi236fly001BROWNdyedleather.jpg||dyed leather||
 • LEATHER UPPER
 • LEATHER LINED
 • RUBBER SOLE
 • REMOVABLE ORTHODIC
||tobi236fly001BROWNdyedleather.jpg||$215.00||$140.00
113055 001H M42||001 BROWN||tobi236fly001BROWNdyedleather.jpg||dyed leather||
 • LEATHER UPPER
 • LEATHER LINED
 • RUBBER SOLE
 • REMOVABLE ORTHODIC
||tobi236fly001BROWNdyedleather.jpg||$215.00||$140.00
113055 001H M43||001 BROWN||tobi236fly001BROWNdyedleather.jpg||dyed leather||
 • LEATHER UPPER
 • LEATHER LINED
 • RUBBER SOLE
 • REMOVABLE ORTHODIC
||tobi236fly001BROWNdyedleather.jpg||$215.00||$140.00
113055 001H M44||001 BROWN||tobi236fly001BROWNdyedleather.jpg||dyed leather||
 • LEATHER UPPER
 • LEATHER LINED
 • RUBBER SOLE
 • REMOVABLE ORTHODIC
||tobi236fly001BROWNdyedleather.jpg||$215.00||$140.00
113055 009EL M41||009 dark grey||tobi236fly009darkgreydyedleather.jpg||dyed leather||
 • LEATHER UPPER
 • LEATHER LINED
 • RUBBER SOLE
 • REMOVABLE ORTHODIC
||tobi236fly009darkgreydyedleather.JPG||$215.00||$140.00
113055 009EL M42||009 dark grey||tobi236fly009darkgreydyedleather.jpg||dyed leather||
 • LEATHER UPPER
 • LEATHER LINED
 • RUBBER SOLE
 • REMOVABLE ORTHODIC
||tobi236fly009darkgreydyedleather.JPG||$215.00||$140.00
113055 009EL M43||009 dark grey||tobi236fly009darkgreydyedleather.jpg||dyed leather||
 • LEATHER UPPER
 • LEATHER LINED
 • RUBBER SOLE
 • REMOVABLE ORTHODIC
||tobi236fly009darkgreydyedleather.JPG||$215.00||$140.00
113055 009EL M44||009 dark grey||tobi236fly009darkgreydyedleather.jpg||dyed leather||
 • LEATHER UPPER
 • LEATHER LINED
 • RUBBER SOLE
 • REMOVABLE ORTHODIC
||tobi236fly009darkgreydyedleather.JPG||$215.00||$140.00

COLORS

MATERIAL

SIZE

QUANTITY

DESCRIPTION